حق و حقوق کارگران در قرارداد سفید امضا

حق و حقوق کارگران در قرارداد سفید امضا

حق و حقوق کارگران در قرارداد سفید امضا از بین خواهد رفت؟

 

حاجی زاده مشاور روابط کار:

برخی از کارفرمایان با تصورات اشتباهی که دارند قرارداد کار را با کارگران خود سفید امضا می‌بندند که این موضوع نه تنها موجب تضییع حقوق و مزایای کارگران نمی‌شود و برعکس موجب محکومیت کارفرمایان خواهد شد.

او با بیان اینکه اگر در قراردادکار فی ما بین کارگر و کارفرما حقوق و مزایا تعیین نشده باشد در صورت اختلاف در دو حالت کارگر می‌تواند به حق خود برسد، گفت: در حالت اول مراجع حل اختلاف وزارت کار مکلف اند براساس حداقل حقوق مصوبه شورای عالی کار همان سال به این امر رسیدگی کنند.

در این شرایط رسیدگی کمتر از حداقل‌های حقوق و مزایا وجود ندارد.

این کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه در حالت دوم اگر کارگری سندی مانند گواهی اشتغال به کار، نامه بانک و یا پرینت حقوق دریافتی از بانک را داشته باشد و بتوانند اثبات کند که حقوق و مزایایشان بیشتر از حداقل دستمزد است مراجع حل اختلاف رای را به نفع کارگران اعلام می‌کنند، ادامه داد: حق و حقوق کارگران از بین نخواهد رفت و کمتر نیز در نظر نگرفته خواهد شد.